Friday Rehab co­ver-ze­ne­kar alig két­éves meg­ala­ku­lá­sa óta Szé­kely­föld egyik leg­ke­re­set­tebb bu­li­ze­ne­ka­rá­vá nőt­te ki ma­gát. Las­san, de biz­to­san el­mond­ha­tó ró­luk, hogy min­den szín­vo­na­las fesz­ti­vá­lon színpadra lépnek. 2016-ban akkora bulit csaptak a MIT-sátorban, hogy nem is volt kérdés: idén is ott a helyük. Re­per­to­ár­juk­ban fő­ként kor­társ, él­vo­nal­be­li pop és rock sze­re­pel, vagy­is olyan mai mu­zsi­ka, ami­től per­ce­ken be­lül asz­ta­lon tán­col a kö­zön­ség. A szé­kely­ud­var­he­lyi co­ver-ze­ne­kar fon­tos szem­pont­nak tart­ja: az elő­adott és fel­dol­go­zott da­lok mi­nél in­kább ha­son­lít­sa­nak az ere­de­ti fel­vé­tel­hez. Ahogy a nevük is sugallja, péntek este az egész évben összegyűlt feszültséget velük rehabilitálhatjuk, Tusványosmódra.